Using magic we create love and happiness at Mister Spagheti Franchise

Procedure naar franchisenemer en uw eigen Mister Spaghetti

Mister Spaghetti is vooral op zoek naar ambitieuze en servicegerichte ondernemende mensen en die zich kunnen vinden in ons concept en onze manier van samenwerken. Als je wilt werken in een vakgebied waar persoonlijke contacten en zelfontplooiing een grote rol spelen ben je bij Mister Spaghetti aan het goede adres. Er wordt op een inspirerende en professionele manier met elkaar samengewerkt.

Bijeenkomsten

Gesteld dat er wederzijds interesse is (van franchisenemer en de Centrale Organisatie van Mister Spaghetti), dan zullen er ongeveer vijf bijeenkomsten plaatsvinden. Geleidelijk wordt meer informatie vrijgegeven omtrent de franchiseformule, de mogelijkheden en onmogelijkheden en de rechten en verplichtingen.

Gesprek 1

Het eerste gesprek behelst een kennismaking en een motivatie waarom franchisenemer deze stap wil maken en wat hij/zij globaal kan verwachten van Mister Spaghetti.

Documentatie: Introductiefolder

Gesprek 2

In het tweede gesprek zal de franchisenemer uiteenzetten hoe hij/zij het een en ander aan wil gaan pakken. Aan de orde komt o.a. of er een helder beeld bestaat van wat alles inhoud, hoe franchisenemer de investeringen wil gaan realiseren en er wordt dieper ingegaan op de franchiseformule. Na dit gesprek geeft de Centrale Organisatie aan of de franchisenemer geschikt is om verder het proces in te gaan. Er kunnen na dit tweede gesprek nog steeds zaken aan de orde komen waardoor het proces beëindigd kan worden.

Gesprek 3

Bij de derde bijeenkomst zal franchisenemer een businessplan presenteren inclusief concurrentieanalyse, promotieplan en financieel plan. Hierbij zal ook het voorbeeld financieel plan opgesteld door de Centrale Organisatie worden besproken. Hierbij wordt een geheimhoudingsverklaring en een intentieverklaring getekend door franchisenemer. Deze verklaringen dienen te voorkomen, dat door geïnteresseerden oneigenlijk gebruik gemaakt wordt van de verstrekte vertrouwelijke informatie.

Documentatie: financieel plan, geheimhoudingsverklaring, intentieverklaring en precontractuele informatie.

Gesprek 4

De vierde bijeenkomst kan gebruikt worden om het franchisehandboek en het franchisecontract in te kijken en vragen hierover te stellen voordat het contract ondertekend wordt.

Documentatie: Franchisehandboek, franchisecontract en alle bijlagen.

Gesprek 5

Ondertekening contract en overhandiging franchisehandboek.

Franchisecontract

Deze overeenkomst is bindend voor beide partijen. Hierin wordt vastgelegd dat franchisenemer van plan is binnen een bepaald exclusief gebied de franchiseformule te gaan exploiteren. Franchisenemer krijgt de exclusieve rechten om tegen vergoeding gebruik te mogen maken van de formule. In ruil daarvoor mag Mister Spaghetti geen andere kandidaat franchisenemers deze exclusieve rechten aanbieden in de betreffende gebied/regio.

Franchise-handboek

De “pré-contractuele fase” wordt afgerond met de realisatie van de vestiging en de toetreding tot het franchiseverband. Dit wordt formeel bezegeld door de ondertekening van de franchiseovereenkomst en de overhandiging van het franchisehandboek. Dit handboek heeft geen vrijblijvend karakter. Er staat exact in omschreven wat de franchisenemers moeten en kunnen doen. Hierin worden alle processen beschreven die met de organisatie van een vestiging van Mister Spaghetti te maken hebben. Dit franchisehandboek heeft een bindend karakter en is een geen statig document. Aangezien een organisatie altijd in moet spelen op de veranderende marktomstandigheden zullen de processen beschreven in het handboek hier ook in mee veranderen.

Omdat het handboek veel vertrouwelijke informatie bevat zal een franchisenemer het boek pas overhandigd krijgen als hij de franchiseovereenkomst heeft getekend. Een fase daarvoor kan het wel ingelezen worden op de vestiging van de Centrale Organisatie. Het handboek bevat in ieder geval de volgende elementen:

 • Verantwoordelijkheden Centrale Organisatie en franchisenemer
 • Taakverdeling
 • Instructies

Daarnaast omschrijft het handboek onder meer procedures met betrekking tot:

 • Kwaliteit
 • Prijs
 • Personeel
 • Inrichting
 • Administratie
 • Locaties zoeken
 • Omgang met klanten
 • Klanten werven
 • Reclame en marketing
 • Service