1.   De actie ( hierna ook ” wedstrijd / inzending / publicatie ” genoemd ) wordt georganiseerd door Mr. Spaghetti bvba, waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is te 8800 Roeselare, Nonnenstraat 12, KBO nr. 0545 931 935 (hierna “Mister Spaghetti”). De wedstrijd/inzending staat open voor alle personen die in België of Luxemburg wonen. Minderjarigen kunnen enkel deelnemen mits de uitdrukkelijke toestemming van beide ouders of hun voogd. Deelname is kosteloos en er is geen enkele aankoopverplichting.

2.    Om te kunnen deelnemen, vult de kandidaat het elektronisch deelnemingsformulier volledig en waarheidsgetrouw in en aanvaardt hij deze deelnemingsvoorwaarden. De persoonsgegevens van de kandidaat vallen onder de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Mister Spaghetti en alle zelfstandige filiaalhouders onder de naam ” Mister Spaghetti ” behandelen deze gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen ze nooit doorgeven aan derden. De persoonsgegevens van de kandidaat worden uitsluitend gebruikt in het kader van deze actie.

3.    Het recept dat de kandidaat instuurt, moet origineel zijn en mag in geen geval, geheel of gedeeltelijk, auteursrechtelijk of anderszins door derden beschermd zijn. De kandidaat zal Mister Spaghetti vrijwaren voor elke aanspraak van derden wegens inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.

4.    Indien zijn/haar recept door Mister Spaghetti wordt geselecteerd als suggestie in één van haar filialen, zal de kandidaat hiervan op de hoogte gebracht worden via e-mail of telefonisch. Mister Spaghetti is volledig vrij bij het beoordelen en selecteren van de recepten en zij is niet verplicht om haar selectie op enige wijze, positief of negatief, te motiveren. Er wordt hierover geen correspondentie met de kandidaten gevoerd.

5.    De weerhouden deelnemers geven Mister Spaghetti de uitdrukkelijke toestemming om foto’s, beeld- en geluidsopnamen van van het recept en bereidingswijze te maken (hierna “recept”). De deelnemers dragen alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het recept kosteloos, onvoorwaardelijk en onherroepelijk over aan Mister Spaghetti. De deelnemers verlenen Mister Spaghetti en alle met haar verbonden ondernemingen de toelating om het recept, al dan niet met vermelding van de naam en de woonplaats van de deelnemer, naar eigen goeddunken te bewerken, uit te zenden, te publiceren, te reproduceren en te gebruiken voor commerciële of publicitaire doeleinden, in alle media, wereldwijd.

6.    De deelnemer kan geen aanspraak maken op enige vergoeding voor het gebruik en/of de verspreiding van het recept op papier dan wel digitaal, op de website van Mister Spaghetti of op andere onlinekanalen zoals Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, Pinterest, en nog meer in ruimste zin van het woord.

7     Mister Spaghetti behoudt zich het recht voor de actie of het verloop ervan op elk moment te wijzigen. Mister Spaghetti kan niet aansprakelijk gesteld worden indien zij beslist de actie, in zijn geheel of slechts bepaalde modaliteiten ervan, te onderbreken, uit te stellen, in te korten of te annuleren. De deelnemerkan in voorkomend geval geen aanspraak maken op enige vergoeding.

8.    In geval van misbruik, misleiding, bedrog of indien de omstandigheden dit vereisen, behoudt Mister Spaghetti zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van de actie uit te sluiten of de actie of een deel ervan te onderbreken, uit te stellen, in te korten, te annuleren of te verwijderen.

9.    Deelnemen aan deze actie impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van deze deelnemingsvoorwaarden. Mister Spaghetti kan deze voorwaarden op elk moment aanpassen indien dit vereist zou zijn.

10.   Deze deelnemingsvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. De Nederlandstalige rechtbanken van Brugge zijn als enige bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot de toepassing ervan.